Osvit nositelj pojekta Edukacija znakovnog jezika u funkciji poštivanja različitosti

Udruga OSVIT se u ožujku 2011. godine javila na natječaj za ostvarivanje financijske potpore u 2011. godini pri Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti s projektom pod nazivom „Edukacija znakovnog jezika u funkciji poštivanja različitosti“.

Osim Ministarstva projekt je financiran i uz pomoć sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

U pisanju i provedbi projekta ostvarena je suradnja sa Hrvatskim društvom tumača i prevoditelja znakovnog jezika gluhih, Savezom gluhih i nagluhih grada Zagreba, Ustanovom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom URIHO , Ustanovom za rehabilitaciju hendikepiranih osoba DES SPLIT, privatnom tvrtkom LADA d.o.o., te zaštitnom radionicom SUVENIR ARBOR VITAE d.o.o.

Ciljevi projekta su bili edukacija većeg broja zaposlenika zaštitnih radionica o sustavima komunikacije sa gluhim osobama radi prevladavanja komunikacijskih barijera, osposobljavanje tumača/prevoditelja znakovnog jezika koji će svojim znanjima olakšati komunikaciju i rad unutar proizvodnih jedinica ciljanih zaštitnih radionica, doprinijeti boljem pružanju informacija te kvalitetnijem, bržem i točnijem komuniciranju, te smanjiti negativan stav o sposobnostima i mogućnostima gluhih osoba.

Gluhe osobe su od samog početka bile uključene u provedbu projekta. Sudjelovale su u izradi specifičnog znakovnog rječnika, te su prikupile i obradile pojmove iz područja tekstila, tiska, kartonaže metala i kožne galanterije koji su snimljeni na DVD.

U Zagrebu i Splitu provedene su opća i specifična edukacija znakovnog jezika, praktična edukacija, a provedena je i dodatna edukacija za tumača/ prevoditelja znakovnog jezika za određeno područje djelatnosti.

Predavanja opće i specifične edukacije održana u Zagrebu i Splitu pohađalo je 53 korisnika, tj. zaposlenika ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, koji su kroz svakodnevni rad u neposrednom kontaktu sa gluhim osobama.

Budući da su korisnici osobe koje izravno u svom radu komuniciraju sa gluhim osobama, sa sigurnošću možemo reći da je ova edukacija pridonijela bržem, točnijem i kvalitetnijem komuniciranju, a samim time i uspješnijem radnom procesu unutar proizvodnih jedinica ciljanih zaštitnih radionica.

Provedena evaluacija pokazala je da se edukacijom kod polaznika bitno smanjio negativan stav o sposobnostima i mogućnostima gluhih osoba. Svi su polaznici dobili potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Tiskan je i zbornik radova eminentnih stručnjaka s područja rada s gluhim osobama. Zbornik sadrži radove s različitim temama vezanima uz gluhoću i znakovni jezik, opisno objašnjenje o načinu izvođenja pojedinih znakova hrvatskog znakovnog jezika.

Izrađene su i dvije vrste edukativnih plakata. Jedan sadrži osnovne pojmove o gluhoći i načinima komunikacije sa gluhim osobama, a drugi sadrži slikovito objašnjene najčešće korištene znakove hrvatskog znakovnog jezika. Rezultat projekta je izrađeni zbornik radova sa temama vezanima uz gluhoću i znakovni jezik, dvije vrste edukativnih plakata i DVD sa snimljenom izvedbom pojmova hrvatskog znakovnog jezika

Projekt je uspješno završen u prosincu 2011. godine.